Algemene Voorwaarden Badho Consults

Algemene Voorwaarden voor bedrijven en particulieren van Badho Consults – download als PDF

Artikel 1 – Algemeen

 1. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft. De opdrachtgever kan een natuurlijke – of rechtspersoon zijn.
 2. Opdrachtnemer: “Badho Consults”, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67225144. “Badho Consults” levert persoonlijke diensten aan bedrijven en particulieren.
 3. Cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer. Opdrachtgever en cliënt kunnen, maar hoeven niet dezelfde te zijn. 
 4. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 5. Offerte: een formele aanbieding van werkzaamheden van Badho Consults aan de opdrachtgever.

Artikel 2 – Toepasbaarheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten c.q. overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers, op alle daaruit voortvloeiende en/of samenhangende overeenkomsten, en op alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes.
 2. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van opdrachtgever wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 
 4. Aan het stilzwijgend niet toepassen van deze algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgever uitgebrachte offerte door opdrachtgever is ondertekend en in bezit van opdrachtnemer is gekomen. 
 2. De overeenkomst wordt tevens geacht tot stand te zijn gekomen overeenkomstig de door de opdrachtnemer uitgebrachte offerte, zodra met de feitelijke dienstverlening door de opdrachtnemer een aanvang is gemaakt. 
 3. Indien geen offerte is uitgebracht komt de overeenkomst tot stand op het moment dat:
  1. opdrachtnemer van opdrachtgever de schriftelijke bevestiging heeft ontvangen van het geven van persoonlijke (groep)sessies aan een of meerdere cliënten; of 
  2. opdrachtnemer in onderling overleg met de opdrachtnemer met de feitelijke dienstverlening een aanvang heeft gemaakt. 
 4. De met opdrachtnemer gesloten overeenkomst leidt voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting. 

 

Artikel 4 – Offertes

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte/ aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, heeft deze het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 3. De opdrachtnemer is bevoegd ter uitvoering van het overeengekomen derden in te schakelen.
 4. Opdrachtnemer kan niet aan een offerte worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel) van de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 5 – Verplichting van de opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden alle informatie, zowel schriftelijke als mondelinge, welke opdrachtnemer overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het opstellen van een offerte en het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig ter beschikking te stellen.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. 
 3. Indien afspraken zijn gemaakt over het door opdrachtgever ter beschikkingstellen van materialen, benodigdheden of faciliteiten ten behoeve van de verleende opdracht, dan zal opdrachtgever deze tijdig en volgens afspraak ter beschikking stellen.
 4. De uit een vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde informatie, materialen, benodigdheden of faciliteiten, zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

Artikel 6 – Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden betreffende de informatie die valt onder het beroepsgeheim dan wel de ethische code tot geheimhouding van opdrachtnemer alsmede van informatie die door opdrachtnemer als vertrouwelijk wordt aangemerkt. 
 2. Gelet op het in principe korte karakter van de contacten, met nadruk op de bewustwording van de rol van de persoonlijkheid en die van het innerlijke zelf, wordt niet intensief aan dossiervorming gedaan. Eventuele persoonlijke dossiers zijn uitsluitend ter inzage door de therapeut/coach en de betreffende cliënt. Ongeacht wie de dienstverlening betaalt. Inzage kan ook tijdens een persoonlijk contact tussen therapeut/coach en cliënt. 
 3. Rapportage aan opdrachtgever of aan derden betreffende cliënten, kan alleen plaatsvinden na overleg en met toestemming van betrokken cliënt. 
 4. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die haar door opdrachtgever ter beschikking werd gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafrechtprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 5. Indien door opdrachtnemer derden worden ingeschakeld, gelden de verplichtingen in dit artikel ook voor dezen. 

Artikel 7 – Honorarium, kosten, tarieven

 1. Het honorarium van de opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. 
 2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tarieven en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. 
 3. Het honorarium van de opdrachtnemer is inclusief kosten door opdrachtnemer gemaakt ten behoeve van de opdracht, waaronder ook verstaan worden materialen en zaalhuur en inclusief kosten voor inschakeling van derden tenzij anders overeengekomen.
 4. Indien is overeengekomen dat bepaalde kosten apart gedeclareerd worden aan de opdrachtgever, dan is opdrachtnemer verplicht een verantwoording van bedoelde kosten bij te houden en op verzoek van opdrachtgever ter inzage te stellen.
 5. Indien is overeengekomen dat de honorering van de opdrachtnemer berust op een uurtarief, dan is opdrachtnemer verplicht een verantwoording van uren bij te houden en op verzoek van de opdrachtgever ter inzage te stellen. Het geldende uurtarief is vastgesteld in de overeenkomst, tevens wordt hier vastgelegd welke werkzaamheden als declarabele uren worden aangemerkt.
 6. Alle afspraken voor individuele sessies die niet 24 uur van tevoren worden afgezegd of verschoven, kunnen in rekening worden gebracht. Voor alle overige afspraken/sessies met of voor opdrachtgever/cliënt geldt, dat afspraken/sessies die niet 5 dagen tevoren zijn afgezegd of verschoven, in rekening kunnen worden gebracht. 

Artikel 8 – Betaling

 1. Betaling dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden, vóór de op de factuur vermelde datum, op de door opdrachtnemer aangewezen wijze.
 2. Indien opdrachtgever niet onder de onder lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is de opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van de algehele voldoening. Indien betaling na de eerste aanmaning niet is voldaan, kan een incassobureau worden ingeschakeld. 
 3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijk (incasso) kosten, die opdrachtnemer maakt door niet-nakomen door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever. 

Artikel 9 – Leveringstermijn

Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijn, indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. 

Artikel 10 – Opzegging en annulering

 1. Indien naar oordeel van de opdrachtgever dan wel de opdrachtnemer de voortgang van de dienstverlening ernstig wordt belemmerd kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer na mondeling overleg overeenkomen de verdere opdracht te laten vervallen.
 2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld. 
 3. Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is hij of zij gehouden aan de opdrachtnemer alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakt kosten te vergoeden: alles onverminderd het recht van de opdrachtnemer op de vergoeding wegens winstderving. 
 4. De opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaarheid verzuim te zijn: 

a. in geval hij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

b. bij faillissement of surseance van betaling van zichzelf dan wel zijn onderneming.

c. bij liquidatie van zijn bedrijf

 1. De opdrachtnemer heeft in deze gevallen het recht zonder sommatie en/of rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 11 – Groepsactiviteiten 

 1. Indien er voor een groepsactiviteit minder aanmeldingen zijn dan opdrachtnemer vooraf als minimum heeft gesteld, is opdrachtnemer gerechtigd om een geplande activiteit te annuleren, tenzij anders is aangegeven bij de aanmelding. 
 2. opdrachtnemer beslist uiterlijk 48 uur voor de geplande startdatum over het al dan niet laten doorgaan van een activiteit. Indien een activiteit geen doorgang vindt, wordt – indien mogelijk – een nieuwe optie tot deelname geboden. Ziet de deelnemer daarop af van deelname, dan worden de reeds betaalde gelden binnen 7 dagen gerestitueerd.
 3. De deelnemer kan tot 48 uur voor de start van een activiteit zijn/haar inschrijving voor een groepsactiviteit zonder kosten schriftelijk annuleren. 
 4. Bij schriftelijke annulering minder dan 48 uur voor de start van een activiteit of nadat de activiteit is gestart, is de deelnemer de volledige prijs verschuldigd, tenzij anders is aangegeven bij de aanmelding. 
 5. Indien opdrachtnemer de geplande data/datum van een activiteit verandert, opschort dan wel vervroegt, dan hebben deelnemers het recht hun inschrijving kosteloos en schriftelijk te annuleren. 
 6. De oorspronkelijke deelnemer heeft het recht een vervangende deelnemer aan te wijzen, waarbij de oorspronkelijke en vervangende deelnemer hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het verschuldigde bedrag.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar in de gegeven omstandigheden kan worden verwacht. De opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van een bepaald resultaat.
 2. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ontstaan als gevolg van een aan opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad. 
 3. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van de opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor de schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de betreffende opdracht voor het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van de opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. 
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer of haar ondergeschikten.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door opdrachtgever of cliënt. 

Artikel 13 – Overmacht

 1. In geval van ziekte of  tijdelijke – of blijvende arbeidsongeschiktheid van de opdrachtnemer zal door deze gestreefd worden naar vervanging door een derde. Indien dit niet mogelijk blijkt, ontslaat ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van opdrachtnemer, van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, (zaak)schade kan doen gelden.
 2. In geval van overmacht zal de opdrachtnemer daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van de opdrachtnemer af te nemen en haar te vergoeden voor het uitgevoerde gedeelte van de opdracht. 

Artikel 14 – Auteursrecht

 1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele weten regelgeving. 
 2. Alle intellectuele eigendomsrechten van datgene dat door opdrachtnemer is ontwikkeld, behoren uitsluitend toe aan opdrachtnemer. Overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht wordt bij deze geheel uitgesloten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15 – klachtenregeling
Eventuele klachten over door opdrachtnemer geleverde diensten dienen binnen 8 dagen schriftelijk en gemotiveerd aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de geleverde dienstverlening. Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting. 

Artikel 16 – Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na een jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. 

Artikel 17 – Wijzigingen

 1. De opdrachtnemer is steeds bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 2. Wijzigingen zullen voor de opdrachtgever slechts verbindend worden, indien de gewijzigde algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij een Kamer van Koophandel en Fabrieken of bij de griffie van een arrondissementsrechtbank, alsmede de opdrachtnemer de opdrachtgever van de wijzigingen van de algemene voorwaarden in kennis heeft gesteld en veertien dagen na dagtekening van deze kennisgeving zijn verstreken, zonder dat de opdrachtgever de opdrachtnemer schriftelijk te kennen heeft gegeven met de wijzigingen niet in te stemmen.

Artikel 18- Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter aan welk bevoegd is in de woonplaats van de opdrachtnemer. 
 3. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of mochten worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen, zullen opdrachtnemer en opdrachtgever in overleg nieuwe bepalingen overeenkomen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 21-10-2020 onder nummer 67225144. 

 

Privacy

download als PDF

We gebruiken de reCAPTCHA-service van Google om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die service controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP-adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om uw gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP-adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing.